foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ласкаво просимо! Раді вітати Вас на сайті нашого Комунального закладу "Полтавський НВК №36 Полтавської міської ради Полтавської області", який розташований в мальовничому куточку Київського району міста Полтави за адресою:36042, М.Полтава, вул.Агітаційна,2. тел.56-68-40 (e-mail: school36poltava@meta.ua)

НВК № 36

Комунальний заклад"Полтавський НВК №36"

Головне меню

Login Form

Додаток

до рішення шостої сесії                                                                                                              Полтавської міської ради                                                                                                                                                                   сьомого скликання

від  22 липня 2016 року

СТАТУТ

 

 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ,,ПОЛТАВСЬКИЙ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

(ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) № 36 ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

(нова редакція)

  

 1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

1.2.  Повна назва навчального закладу – Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області».

Скорочена назва -  НВК №36

1.2. Юридична адреса Комунального закладу «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області».: м. Полтава, вул. Агітаційна,2.

1.3. Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області», є юридичною особою, яка має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області» є Полтавська міська рада в Полтавській області, яка в межах своїх повноважень приймає рішення про внесення змін до статуту ; про призначення ліквідаційної комісії; про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу; про реалізацію права власності на майно. Власником майна є територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління дошкільним навчальним закладом, є управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – управління освіти).

1.5. Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області» (далі – заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Концепцією профільного навчання в старшій школі та власним статутом.

1.6. Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області» складається з двох підрозділів:

дошкільний підрозділ – забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей відповідно до чинного законодавства;

шкільний підрозділ – забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

 

1.7. НВК №36 діє на підставі статуту. Статут затверджується власником, реєструється відповідно до чинного законодавства.

 

2. МЕТА  І   ЗАВДАННЯ

 

2.1. Головними завданнями закладу є :

дошкільного підрозділу - реалізація основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

шкільного підрозділу - забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, формування й розвиток соціально зрілої творчої особистості, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленості до професійного самовизначення, створення умов для всебічного розвитку особистості, для навчання талановитої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи, оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру, виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина, до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, зміцнення та розвиток фізичного, морально-психологічного та духовного здоров'я учнів.

2.2. Діяльність закладу базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти.

2.3.  НВК №36 має право:

-    проходити в установленому порядку державну атестацію;

-    визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

-    визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-    в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-    спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-    використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

-    отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-    залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-  реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на   договірній основі за переліком (курси, гуртки, факультативи), затвердженим Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

2.4. У закладі визначена українська мова навчання.

 

3. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

 

3.1. Дошкільний підрозділ розрахований на 45 місць.

3.2. Групи комплектуються за віковими (одновікові і різновікові), сімейними ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.

3.3. У дошкільному підрозділі функціонують групи загального розвитку.

3.4. Дошкільний підрозділ має групи з денним перебуванням дітей. За потреби можуть функціонувати групи компенсуючого типу та короткотривалого перебування дітей до 4-х годин.

3.5. Наповнюваність груп дітьми становить :

-         для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

-         для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

-         з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб.

3.6. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

-   медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновками про те, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

-   медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

-   свідоцтво про народження дитини,

-   заяву батьків або осіб, що їх замінюють про зарахування дитини у відповідну групу дошкільного закладу.

3.7. Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

3.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

3.9. Відрахування дітей із дошкільного підрозділу може здійснюватись:

-         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-         на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;

-         у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного підрозділу.

3.10. Соціально-педагогічний патронат здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ  НАВЧАЛЬНОМУ ПІДРОЗДІЛІ

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Відповідно до річного та навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають інноваційні програми природно відповідального напрямку та відповідні навчальні посібники , яким надано гриф Міністерства  освіти,а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання дошкільної освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

4.3. Діяльність дошкільного підрозділу регламентується планом роботи,  який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється  педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з управлінням освіти.  План на оздоровчий період додатково погоджується Держпродспоживслужбою.

4.4. Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні - субота, неділя святкові.

4.5. Режим роботи дошкільного підрозділу встановлюється засновником за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

4.6. Дошкільний підрозділ може надавати додаткові освітні послуги. Умови надання послуг: платні та безоплатні, на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладу  у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може  бути  підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Платні послуги  не  можуть  надаватися  замість  або в рамках Державної  базової програми.

4.7. У дошкільному підрозділі визначається українська мова навчання і виховання дітей.

 

  1. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДУ

 

5.1. Зарахування учнів до шкільного підрозділу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії),  паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

5.2. Переведення учнів до наступного класу у закладі здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого начального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до закладу заяву із зазначеними причинами вибуття. У разі переходу учнів до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах навчального пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до закладу заяви із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ ШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

 

6.1. Освітній процес у закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план затверджується міським управлінням освіти, погоджується Держпродспоживслужбою.

У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

6.2. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

6.3.Заклад обирає форми, засоби й методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», власним статутом.

6.4. Індивідуальне навчання та екстернат у шкільному підрозділі організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат у системі середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

6.5. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання й виховання.

6.6. Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв.

6.7. Освітній процес у шкільному підрозділі закладу здійснюється за різними формами: уроки, лекції, лабораторно-практичні заняття, диспути, навчально-виробничі екскурсії, навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною, крім традиційних методів і форм, використовуються інноваційні технології навчання.

6.8. Заклад може реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на договірній основі за переліком (курси, гуртки, факультативи), затвердженим Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодження Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

6.9. Навчальний рік у закладі починається з першого вересня й закінчується не пізніше першого липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи до нового навчального року.

Структура навчального року та режим роботи встановлюється закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням із відповідним органом управляння освітою. Усі класи закладу працюють за 5-денним робочим тижнем.

6.10. Відволікати учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

6.11. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

6.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та Держпродспоживслужбою.

6.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням умов і потреб в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менше як 10 хвилин і великої перерви (після 3-го уроку) 30 хвилин в 1 та 5-11 класах і 35 хвилин у 2-4 класах.

6.14. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням диференціації та індивідуальних особливостей учнів.

6.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням диференціації та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням

1-х класів не задаються.

 

7. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

 

7.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

7.2. У закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів, система оцінювання навчальної праці учнів є стимулюючою. У 1-му класі дається словесна характеристика знань, умінь, навичок учнів, у 2-4 класах вона доповнюється оцінками в балах за дванадцятибальною системою, у 5-11 класах оцінювання досягнень учнів ведеться за дванадцятибальною системою оцінки (річні й семестрові, за державну підсумкову атестацію) виставляються обов’язково.

За рішенням Міністерства освіти і науки України може запроваджуватися інша система оцінювання знань.

7.3. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

7.4. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу закінчуються державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної і підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

7.5. Переведення і випуск учнів здійснюється відповідно до діючого порядку переведення і випуску учнів.

7.6. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

7.7. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

7.8. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

7.9. За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

7.10. За успіхи в навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального й матеріального заохочення.

7.11. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструється в книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей (особливі умови нагородження), похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управляння освітою.

 

8. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС  У ЗАКЛАДІ

 

8.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

8.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно -  правових актах.

8.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур, політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

8.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного, психічного насильства до учнів забороняється.

 

9. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

9.1. Учасниками освітнього процесу закладу є: діти дошкільного віку, учні, педагогічні працівники, помічники вихователів, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи, що їх заміняють, керівник.

9.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов’язки визначається законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими  актами  України, правилами внутрішнього розпорядку закладу, статутом.

9.3. Права дитини у сфері дошкільної та початкової освіти:

-         безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-         захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю,

-         моральному та духовному розвитку;

-         захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності та честі;

-         здоровий спосіб життя;

-         на користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою;

-         дотримуватись правил особистої гігієни.

9.4. Учні  закладу мають гарантоване право на:

-            доступність і безплатність повної загальної середньої освіти;

-            вибір профілю, форми навчання предметів варіантної частини навчального плану;

-            факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-            перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної і варіативної частини;

-            безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-            користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

-            участь у різних видах навчальної науково-практичної діяльності: конференціях, виставках, конкурсах;

-            участь у органах самоврядування школи;

-            вільне вираження поглядів, переконань;

-            участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, гуртках, клубах;

-            захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

-            можуть отримувати додаткові, у тому числі платні, навчальні послуги.

9.5. Учні  закладу зобов’язані:

-            оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

-            дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

-            бережно ставитися до державного, громадського й особистого майна;

-            дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;

-            дотримуватися правил особистої гігієни;

-         відвідувати навчальний заклад дотримуючись ділового стилю одягу; 

-            брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами, навчальним планом закладу, статутом.

9.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та за згодою батьків або осіб, що їх заміняють, до самообслуговування, до різних видів суспільно-корисної праці, відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, охорони здоров’я і життя дітей. Робота із самообслуговування повинна проводитися тільки за участю вчителів, класних керівників.

9.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

9.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи,особа, фізичний та психологічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладі.

9.9. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

9.10. Педагогічні працівники закладу мають право:

-            захищати професійну честь і гідність;

-            самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я дітей;

-            брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-            обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

-            проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-            вносити пропозиції керівництву закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-            на матеріальне і соціальне забезпечення відповідно до законодавства;

-            об’єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

9.11. Педагогічні працівники  закладу зобов’язані:

-              забезпечувати належний рівень викладання дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватися вимог державного стандарту дошкільної та загальної середньої освіти;

-              сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також забезпеченню їх здоров’я;

-              захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню алкоголю, наркотиків, курінню;

-              утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-              виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-              брати участь у роботі педагогічної ради;

-              виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, літніх людей, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-              готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру й злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-              дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-              постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й педагогічну культуру;

-              виконувати накази й розпорядження адміністрації закладу, управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

9.12. Розподіл педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором закладу і затверджується міським управлінням освіти. Педагогічне навантаження може бути менше тарифної ставки, лише за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим (навчальним) планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

9.13. Керівник закладу призначає вихователів, класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями. Їхні права й обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку.

9.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

9.15. Керівник і педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої категорії, спеціаліст вищої категорії та може бути присвоєне педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист (вихователь – методист, педагог-організатор методист)».

9.16. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

9.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

9.18. Права й обов’язки технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку.

9.19. Батьки учнів або особи, що їх заміняють, мають право:

-                 обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-                 звертатися до органів управління освітою, директора школи, органів громадського самоврядування ;

-                 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-                 на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних судових органах;

-                 приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу.

9.20. Батьки та особи, що їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-                   забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-                   постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-                   поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів, виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

9.20. У разі не виконання батьками та особами, що їх заміняють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

10. УПРАВЛІННЯ   ЗАКЛАДОМ

 

10.1. Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов атестацію педагогічних працівників в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

10.2. Директор закладу призначається і звільняється з посади за рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу шляхом укладання контракту.

Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору в  установленому законодавством порядку та у відповідності до Положення про конкурс керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

10.3 У разі відсутності Директора виконання обов’язків покладається на заступника директора або інших працівників закладу.

10.4 Директор закладу призначає та звільняє з посади Заступників директора, інших працівників закладу.

10.. Директор закладу:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного підрозділу закладу - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників; 

- керує педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового кваліфікаційного рівня працівників;

 - організовує освітній процес;

 - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

 - відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 - розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами закладу;

 - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, експериментальної роботи педагогів;

 - дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій в освітньому процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

 - забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 - вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

 - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

 - контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів.;

 - видає у межах своє компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання.

10.4. Штатний розклад закладу встановлюється засновником  відповідно до діючих нормативних документів та в межах бюджетних коштів.

10.5. Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються цим Законом і статутом закладу освіти. Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

-планує роботу закладу;

-схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

-формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

10.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) учасників освітнього процесу, які скликаються не менше ніж один раз на рік.

10.7. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада закладу, діяльність якої регулюється статутом.

До складу ради закладу добираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів закладу, батьків і громадськості. Рада закладу організовує виконання рішення загальних зборів (конференції), затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання й виховання учнів,  дослідницько-експериментальної роботи педагогів, зміцнення та поповнення  матеріально-технічної бази, пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

10.8. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть створюватися й діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

 

11.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗАКЛАДІ

11.1. У закладі організовано  раціональне  харчування дітей відповідно до норм фізіологічних потреб їх організму в основних харчових речовинах та енергії, необхідних для нормального росту і розвитку дітей.

11.2. В залежності від режиму роботи навчального закладу встановлюється режим харчування згідно з чинним законодавством.   

 

12. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

12.1. Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або  відповідних  закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

12.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:

-        моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

-        організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;

-        здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням  раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

-        медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

-        проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

12.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи  медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

13. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА 

ТА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

13.1. Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Майно навчального закладу належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту закладу, на праві власності, територіальній громаді міста в особі Полтавської міської ради.

13.2. Заклад користується власними приміщеннями, обладнанням, відповідною територією, розпоряджається ними в межах, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушень її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

13.3. Фінансування НВК № 36 здійснюється її засновником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку, відповідно до Бюджетного кодексу України.

13.4. Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі її кошторису.

Джерелами формування кошторису є:

-         кошти державного та місцевого бюджетів в обсязі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної середньої освіти, для забезпечення навчального процесу;

-         кошти, отримані за надання в обсязі Державних стандартів освіти платних послуг згідно з чинним законодавством;

-         благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

-         інші джерела, не заборонені законодавством.

13.5. Порядок діловодства в  школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано навчальний заклад.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

13.6. Звітність про діяльність встановлюється відповідно до законодавства.

 

14. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

14.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами інших країн.

14.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 

15. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

15.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері освіти.

15.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

15.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних із навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану освітнього процесу, але не частіше як два рази на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних  з освітнім процесом, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

16. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

16.1. Рішення про реорганізацію або про ліквідацію закладу приймає засновник. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

16.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

16.3. У випадках реорганізації права та зобов’язання закладу переходять правонаступникам згідно з чинним законодавством.

16.4. При реорганізаціях чи ліквідації закладу учням та вихованцям, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

16.5. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільнюються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Законодавства про працю України.

 

   Міський голова                                                                                          О.Мамай

Додаток

до рішення шостої сесії                                                                                                              Полтавської міської ради                                                                                                                                                                   сьомого скликання

від  22 липня 2016 року

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ,,ПОЛТАВСЬКИЙ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

(ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) № 36 ПОЛТАВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава

2016

1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

1.2.  Повна назва навчального закладу – Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області».

Скорочена назва -  НВК №36

1.2. Юридична адреса Комунального закладу «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області».: м. Полтава, вул. Агітаційна,2.

1.3. Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області», є юридичною особою, яка має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області» є Полтавська міська рада в Полтавській області, яка в межах своїх повноважень приймає рішення про внесення змін до статуту ; про призначення ліквідаційної комісії; про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу; про реалізацію права власності на майно. Власником майна є територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління дошкільним навчальним закладом, є управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – управління освіти).

1.5. Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області» (далі – заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Концепцією профільного навчання в старшій школі та власним статутом.

1.6. Комунальний заклад «Полтавський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад) №36 Полтавської міської ради Полтавської області» складається з двох підрозділів:

дошкільний підрозділ – забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей відповідно до чинного законодавства;

шкільний підрозділ – забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

 

1.7. НВК №36 діє на підставі статуту. Статут затверджується власником, реєструється відповідно до чинного законодавства.

 

2. МЕТА  І   ЗАВДАННЯ

 

2.1. Головними завданнями закладу є :

дошкільного підрозділу - реалізація основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

шкільного підрозділу - забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, формування й розвиток соціально зрілої творчої особистості, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленості до професійного самовизначення, створення умов для всебічного розвитку особистості, для навчання талановитої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи, оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру, виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина, до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, зміцнення та розвиток фізичного, морально-психологічного та духовного здоров'я учнів.

2.2. Діяльність закладу базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти.

2.3.  НВК №36 має право:

-    проходити в установленому порядку державну атестацію;

-    визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

-    визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-    в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-    спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-    використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

-    отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-    залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-  реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на   договірній основі за переліком (курси, гуртки, факультативи), затвердженим Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

2.4. У закладі визначена українська мова навчання.

 

3. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

 

3.1. Дошкільний підрозділ розрахований на 45 місць.

3.2. Групи комплектуються за віковими (одновікові і різновікові), сімейними ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.

3.3. У дошкільному підрозділі функціонують групи загального розвитку.

3.4. Дошкільний підрозділ має групи з денним перебуванням дітей. За потреби можуть функціонувати групи компенсуючого типу та короткотривалого перебування дітей до 4-х годин.

3.5. Наповнюваність груп дітьми становить :

-         для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

-         для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

-         з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб.

3.6. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:

-   медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновками про те, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

-   медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

-   свідоцтво про народження дитини,

-   заяву батьків або осіб, що їх замінюють про зарахування дитини у відповідну групу дошкільного закладу.

3.7. Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

3.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

3.9. Відрахування дітей із дошкільного підрозділу може здійснюватись:

-         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-         на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі;

-         у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного підрозділу.

3.10. Соціально-педагогічний патронат здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ  НАВЧАЛЬНОМУ ПІДРОЗДІЛІ

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Відповідно до річного та навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають інноваційні програми природно відповідального напрямку та відповідні навчальні посібники , яким надано гриф Міністерства  освіти,а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання дошкільної освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

4.3. Діяльність дошкільного підрозділу регламентується планом роботи,  який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється  педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з управлінням освіти.  План на оздоровчий період додатково погоджується Держпродспоживслужбою.

4.4. Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні - субота, неділя святкові.

4.5. Режим роботи дошкільного підрозділу встановлюється засновником за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

4.6. Дошкільний підрозділ може надавати додаткові освітні послуги. Умови надання послуг: платні та безоплатні, на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладу  у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може  бути  підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Платні послуги  не  можуть  надаватися  замість  або в рамках Державної  базової програми.

4.7. У дошкільному підрозділі визначається українська мова навчання і виховання дітей.

 

  1. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДУ

 

5.1. Зарахування учнів до шкільного підрозділу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії),  паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

5.2. Переведення учнів до наступного класу у закладі здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого начального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до закладу заяву із зазначеними причинами вибуття. У разі переходу учнів до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах навчального пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають до закладу заяви із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ ШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

 

6.1. Освітній процес у закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план затверджується міським управлінням освіти, погоджується Держпродспоживслужбою.

У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

6.2. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

6.3.Заклад обирає форми, засоби й методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», власним статутом.

6.4. Індивідуальне навчання та екстернат у шкільному підрозділі організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат у системі середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

6.5. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання й виховання.

6.6. Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв.

6.7. Освітній процес у шкільному підрозділі закладу здійснюється за різними формами: уроки, лекції, лабораторно-практичні заняття, диспути, навчально-виробничі екскурсії, навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною, крім традиційних методів і форм, використовуються інноваційні технології навчання.

6.8. Заклад може реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на договірній основі за переліком (курси, гуртки, факультативи), затвердженим Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодження Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

6.9. Навчальний рік у закладі починається з першого вересня й закінчується не пізніше першого липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи до нового навчального року.

Структура навчального року та режим роботи встановлюється закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням із відповідним органом управляння освітою. Усі класи закладу працюють за 5-денним робочим тижнем.

6.10. Відволікати учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

6.11. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

6.12. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та Держпродспоживслужбою.

6.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням умов і потреб в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менше як 10 хвилин і великої перерви (після 3-го уроку) 30 хвилин в 1 та 5-11 класах і 35 хвилин у 2-4 класах.

6.14. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням диференціації та індивідуальних особливостей учнів.

6.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням диференціації та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням

1-х класів не задаються.

 

7. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

 

7.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

7.2. У закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів, система оцінювання навчальної праці учнів є стимулюючою. У 1-му класі дається словесна характеристика знань, умінь, навичок учнів, у 2-4 класах вона доповнюється оцінками в балах за дванадцятибальною системою, у 5-11 класах оцінювання досягнень учнів ведеться за дванадцятибальною системою оцінки (річні й семестрові, за державну підсумкову атестацію) виставляються обов’язково.

За рішенням Міністерства освіти і науки України може запроваджуватися інша система оцінювання знань.

7.3. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

7.4. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу закінчуються державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної і підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

7.5. Переведення і випуск учнів здійснюється відповідно до діючого порядку переведення і випуску учнів.

7.6. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

7.7. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

7.8. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

7.9. За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

7.10. За успіхи в навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу можуть встановлюватися різні форми морального й матеріального заохочення.

7.11. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструється в книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей (особливі умови нагородження), похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управляння освітою.

 

8. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС  У ЗАКЛАДІ

 

8.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

8.2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно -  правових актах.

8.3. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур, політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

8.4. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного, психічного насильства до учнів забороняється.

 

9. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

9.1. Учасниками освітнього процесу закладу є: діти дошкільного віку, учні, педагогічні працівники, помічники вихователів, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи, що їх заміняють, керівник.

9.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов’язки визначається законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» іншими законодавчими  актами  України, правилами внутрішнього розпорядку закладу, статутом.

9.3. Права дитини у сфері дошкільної та початкової освіти:

-         безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-         захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю,

-         моральному та духовному розвитку;

-         захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності та честі;

-         здоровий спосіб життя;

-         на користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою;

-         дотримуватись правил особистої гігієни.

9.4. Учні  закладу мають гарантоване право на:

-            доступність і безплатність повної загальної середньої освіти;

-            вибір профілю, форми навчання предметів варіантної частини навчального плану;

-            факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-            перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної і варіативної частини;

-            безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

-            користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;

-            участь у різних видах навчальної науково-практичної діяльності: конференціях, виставках, конкурсах;

-            участь у органах самоврядування школи;

-            вільне вираження поглядів, переконань;

-            участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, гуртках, клубах;

-            захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

-            можуть отримувати додаткові, у тому числі платні, навчальні послуги.

9.5. Учні  закладу зобов’язані:

-            оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

-            дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

-            бережно ставитися до державного, громадського й особистого майна;

-            дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;

-            дотримуватися правил особистої гігієни;

-         відвідувати навчальний заклад дотримуючись ділового стилю одягу; 

-            брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами, навчальним планом закладу, статутом.

9.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та за згодою батьків або осіб, що їх заміняють, до самообслуговування, до різних видів суспільно-корисної праці, відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, охорони здоров’я і життя дітей. Робота із самообслуговування повинна проводитися тільки за участю вчителів, класних керівників.

9.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

9.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи,особа, фізичний та психологічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладі.

9.9. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

9.10. Педагогічні працівники закладу мають право:

-            захищати професійну честь і гідність;

-            самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я дітей;

-            брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-            обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

-            проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-            вносити пропозиції керівництву закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-            на матеріальне і соціальне забезпечення відповідно до законодавства;

-            об’єднуватися в професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

9.11. Педагогічні працівники  закладу зобов’язані:

-              забезпечувати належний рівень викладання дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватися вимог державного стандарту дошкільної та загальної середньої освіти;

-              сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також забезпеченню їх здоров’я;

-              захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню алкоголю, наркотиків, курінню;

-              утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-              виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-              брати участь у роботі педагогічної ради;

-              виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, літніх людей, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-              готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру й злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-              дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-              постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й педагогічну культуру;

-              виконувати накази й розпорядження адміністрації закладу, управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

9.12. Розподіл педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором закладу і затверджується міським управлінням освіти. Педагогічне навантаження може бути менше тарифної ставки, лише за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим (навчальним) планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

9.13. Керівник закладу призначає вихователів, класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями. Їхні права й обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку.

9.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

9.15. Керівник і педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої категорії, спеціаліст вищої категорії та може бути присвоєне педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист (вихователь – методист, педагог-організатор методист)».

9.16. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

9.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

9.18. Права й обов’язки технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку.

9.19. Батьки учнів або особи, що їх заміняють, мають право:

-                 обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-                 звертатися до органів управління освітою, директора школи, органів громадського самоврядування ;

-                 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-                 на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних судових органах;

-                 приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу.

9.20. Батьки та особи, що їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-                   забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-                   постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-                   поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів, виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

9.20. У разі не виконання батьками та особами, що їх заміняють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

10. УПРАВЛІННЯ   ЗАКЛАДОМ

 

10.1. Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов атестацію педагогічних працівників в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

10.2. Директор закладу призначається і звільняється з посади за рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу шляхом укладання контракту.

Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору в  установленому законодавством порядку та у відповідності до Положення про конкурс керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

10.3 У разі відсутності Директора виконання обов’язків покладається на заступника директора або інших працівників закладу.

10.4 Директор закладу призначає та звільняє з посади Заступників директора, інших працівників закладу.

10.. Директор закладу:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного підрозділу закладу - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників; 

- керує педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового кваліфікаційного рівня працівників;

 - організовує освітній процес;

 - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

 - відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 - розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами закладу;

 - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, експериментальної роботи педагогів;

 - дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій в освітньому процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

 - забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 - вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

 - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

 - контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів.;

 - видає у межах своє компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання.

10.4. Штатний розклад закладу встановлюється засновником  відповідно до діючих нормативних документів та в межах бюджетних коштів.

10.5. Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються цим Законом і статутом закладу освіти. Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

-планує роботу закладу;

-схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

-формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

10.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) учасників освітнього процесу, які скликаються не менше ніж один раз на рік.

10.7. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада закладу, діяльність якої регулюється статутом.

До складу ради закладу добираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів закладу, батьків і громадськості. Рада закладу організовує виконання рішення загальних зборів (конференції), затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання й виховання учнів,  дослідницько-експериментальної роботи педагогів, зміцнення та поповнення  матеріально-технічної бази, пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

10.8. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради закладу можуть створюватися й діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

 

11.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗАКЛАДІ

11.1. У закладі організовано  раціональне  харчування дітей відповідно до норм фізіологічних потреб їх організму в основних харчових речовинах та енергії, необхідних для нормального росту і розвитку дітей.

11.2. В залежності від режиму роботи навчального закладу встановлюється режим харчування згідно з чинним законодавством.   

 

12. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

12.1. Медичне обслуговування дітей у закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або  відповідних  закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

12.2. До основних обов’язків медичних працівників належать:

-        моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

-        організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;

-        здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням  раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

-        медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

-        проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

12.3. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи  медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

13. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА 

ТА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

13.1. Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Майно навчального закладу належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту закладу, на праві власності, територіальній громаді міста в особі Полтавської міської ради.

13.2. Заклад користується власними приміщеннями, обладнанням, відповідною територією, розпоряджається ними в межах, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушень її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

13.3. Фінансування НВК № 36 здійснюється її засновником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку, відповідно до Бюджетного кодексу України.

13.4. Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі її кошторису.

Джерелами формування кошторису є:

-         кошти державного та місцевого бюджетів в обсязі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної середньої освіти, для забезпечення навчального процесу;

-         кошти, отримані за надання в обсязі Державних стандартів освіти платних послуг згідно з чинним законодавством;

-         благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

-         інші джерела, не заборонені законодавством.

13.5. Порядок діловодства в  школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано навчальний заклад.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

13.6. Звітність про діяльність встановлюється відповідно до законодавства.

 

14. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

14.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями.

Заклад має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами інших країн.

14.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 

15. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

15.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері освіти.

15.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

15.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних із навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану освітнього процесу, але не частіше як два рази на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних  з освітнім процесом, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

16. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

16.1. Рішення про реорганізацію або про ліквідацію закладу приймає засновник. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

16.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

16.3. У випадках реорганізації права та зобов’язання закладу переходять правонаступникам згідно з чинним законодавством.

16.4. При реорганізаціях чи ліквідації закладу учням та вихованцям, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

16.5. При реорганізації чи ліквідації закладу працівникам, які звільнюються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Законодавства про працю України.

 

   Міський голова                                                                                          О.Мамай

 

Шкільне життя

2021 Copyright Полтавський НВК №36 Rights Reserved