foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ласкаво просимо! Раді вітати Вас на сайті нашого Комунального закладу "Полтавський НВК №36 Полтавської міської ради Полтавської області", який розташований в мальовничому куточку Київського району міста Полтави за адресою:36042, М.Полтава, вул.Агітаційна,2. тел.56-68-40 (e-mail: school36poltava@meta.ua)

НВК № 36

Комунальний заклад"Полтавський НВК №36"

Головне меню

Login Form

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Дане Положення регламентує порядок, процедуру і форми проведення контролю якості освітнього процесу на рівні школи у вигляді моніторингу (далі — моніторинг).

1.2.Нормативною основою моніторингу оцінки якості освітнього процесу є: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указ Президента України від 20.03.08 р. No 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти» 04.07.05 р. No 1013, Стратегія розвитку закладу, дане Положення, спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію й удосконалення діяльності навчального закладу.

1.3.Моніторинг — це форма організації, збору, системного обліку та аналізу інформації про організацію і результати освітнього процесу для ефективного вирішення завдань управління якістю освіти.

1.4.Внутрішній моніторинг діяльності є складовою частиною системи освітнього моніторингу, яка передбачає збирання (первинні дані), оброблення (аналіз і оцінка якості освіти), зберігання (формування і ведення бази даних) та розповсюдження інформації про стан освіти (адресне забезпечення користувачів статистичною й аналітичною інформацією), прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки й основних тенденцій її розвитку, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості надання освітніх послуг закладом та ефективності функціонування освітнього процесу в цілому, формування завдань, тестів іншого інструментарію для оцінки якості освітнього процесу з методичними рекомендаціями.

1.5.Під контролем у виглядімоніторингурозумієтьсядіагностичний контроль, в результатіякоговивчаютьсяумови, процес, результатиосвітньоїдіяльності з метою виявленняїхвідповідностізаконодавчим, нормативно-правовим, інструктивно-методичним документам про освіту.

1.6.Положення схвалюєтьсяпедагогічною радою, затверджується наказом директора школи.

1.7.Заклад у своїйдіяльностікеруєтьсячиннимзаконодавством, нормативно-правовими актами з питаньорганізаціїосвітньогопроцесу та данимПоложенням.

1.8.Положенняпоширюється на всіхпрацівників закладу освіти та учасниківосвітньогопроцесу.

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ  МОНІТОРИНГУ

Мета внутрішкільного моніторингу - ефективне відслідковування функціонування освітнього простору в закладі загальної середньої освіти, виявлення динаміки його змін, розробка прогнозу та пропозицій для забезпечення розвитку закладу освіти; накопичення даних,необхідних для періодичного самооцінювання якості освітніх послуг закладу; аналітичне узагальнення результатів діяльності системи закладу загальної середньої освіти.

Завданнявнутрішкільногомоніторингу:

-        визначенняякостінавчальнихдосягненьучнів; з’ясуваннядинамікиїхзмін;

-        виявлення проблем, пов’язаних з організацієюосвітньогопроцесу;

-        характеристика якостіосвітнього простору, а такожфінансового, кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічногозабезпеченнянавчального закладу.

Функції моніторингу:

-        інформаційна – створює масив інформації щодо якості освіти в закладі загальної середньої освіти;

-        діагностична - фіксуєреальний стан якостіосвіти в закладізагальноїсередньоїосвіти ;

-        оцінювальна – даєкількісно-якіснуоцінкуоб’єктівосвітньогопроцесу у навчальномузакладі на основіпевного набору критеріїв та показників;

-        коригувальна - мінімізуєвпливнегативнихфакторів у освітньомупроцесі;

-        прогностична – формуєстратегію і тактику розвиткуосвіти у закладізагальноїсередньоїосвіти;

-        управлінська - впливає на зміст і методиуправлінськоїдіяльності.

 

ІІІ.ОБ’ЄКТИ ТА ПРЕДМЕТ МОНІТОРИНГУ

Об’єктами внутрішкільного моніторингу в закладі загальної середньої освіти є:

1. Освітнєсередовище:

-        ресурснезабезпечення (фінансове, матеріально-технічне, санітарно-гігієнічне);

-        навчально-методичнезабезпечення (навчальніпрограми; використовуваніпідручники і посібники та іншанавчальналітература);

-        кадровезабезпечення;

-        інформаційнезабезпечення;

-        академічнадоброчесність.

2. Освітнійпроцес:

плануванняосвітньогопроцесу;

-        зміст освітньої діяльності;

-        впровадження освітніх інновацій;

-        розвиток професійної компетентності педагогів;

-        психологічний супровід освітнього процесу;

-        участь батьків, громадськості в освітньому процесі.

3. Результатиосвітньогопроцесу:

-        навченість (навчальнідосягнення) учніврізнихвіковихгрупізпредметівінваріантноїчастининавчального плану;

-        особисті здобутки учнів у позаурочній діяльності (результати участі школярів в учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах, змаганнях тощо);

-        результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників (кількість педагогічних працівників різних категорій, володіння вчителями інноваційними технологіми та прийомами педагогічної роботи тощо);

-        аналіз результатів ДПА;

-        самоаналіз результатів ЗНО.

Предметом внутрішкільного моніторингу є динаміка змін в освітній системі закладу загальної середньої освіти як основа його розвитку. Суб'єктивнутрішкільногомоніторингу: адміністраціяшколи, педагогічнийколектив, учні, батьки опосередковано через органисамоврядування.

 

ІV. ПРИНЦИПИ, ВИДИ ТА РІВНІ МОНІТОРИНГУ

Принципи, на яких повинен базуватисявнутрішкільниймоніторинг:

-        гуманістичнаспрямованість–створення обстановки доброзичливості, довіри, поваги до особистості, неможливостівикористаннярезультатівдосліджень для застосування будь якихрепресивнихдій до учасниківосвітньогопроцесу;

-        об’єктивність - уникненнясуб’єктивнихоцінок, створеннярівних умов для всіхучасниківосвітньогопроцесу;

-        системність – комплексний підхід до вивчення різних аспектів життя закладу загальної середньої освіти, опрацювання та аналізу результатів досліджень;

-        валідність - відповідність пропонованих контрольних завдань змісту навчальної програми, чіткість критеріїв виміру і оцінки, дотримання визначених процедур проведення та опрацювання результатів;

-        надійність результатів, що означає можливість підтвердження позитивних і негативних результатів різними способами контролю; шляхом повторного контролю, який проводять інші особи;

-        врахування психолого-педагогічних особливостей шляхом диференціаціїконтрольних та діагностичнихзавдань;

-        рефлексія, що проявляється в аналізі та оцінці отриманих результатів на всіх рівнях управління, здійсненні самоаналізу і самооцінки.

Види внутрішкільного моніторингу :

за цілями проведення:

-          інформаційний (регулярний збір інформації на визначені теми з різних джерел, зокрема, із законодавчих актів, положень, наказів, методичних видань, класних журналів, сайтів освітніх установ та громадських організацій, що дозволяє скорегувати програму розвитку закладу, навчальні плани);

-          діагностичний (збирання та узагальнення інформації за певними показниками з метою вивчення конкретних освітніх проблем (визначення рівня навченості учнів конкретної вікової групи, вимірювання рівня сформованості конкретних компетентностей, особистісного розвитку учнів, готовності школи до профільного навчання та ін.);

-          управлінський (відстеження й оцінка ефективності, наслідків і вторинних ефектів прийнятих рішень, розроблених програм);

за засобами, що використовуються :

-          педагогічний (дидактичний, освітній, виховний) (вивчення рівня навченості та якості виховання учнів, якості змісту освіти, якості викладання, умов, що забезпечують можливості навчання, виховання та самовиховання особистості);

-          психологічний (вивчення пізнавальної сфери, емоційної рівноваги, моральних якостей учасників освітнього процесу);

-          ресурсний (визначення обсягів та якості забезпечення закладу матеріально-технічними, фінансовими, науково-методичними та іншими ресурсами);

-          кадровий (вивчення кадрового складу педагогів, процесу та результатівпідвищеннякваліфікаціїпедагогів);

-          управлінський (оцінюванняякості та ефективностіуправлінняшколою).

 

V. ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Проводячивнутрішкільниймоніторинг, заклад орієнтується на такірезультати:

-          підвищенняякостінаданняосвітніхпослуг, формування позитивного іміджу, престижу та конкурентоспроможності закладу;

-          створення необхідних умов для творчої діяльності учасників освітнього процесу: виявлення і підтримка обдарованої молоді, підняття престижу творчих педагогів;

-          впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для оновлення змісту освіти й форм організації освітнього процесу;

-          активізація роботи адміністрації і педагогічного колективу закладу, вироблення навичок контрольно-аналітичної діяльності, самооцінки та саморегуляції;

-          удосконалення управління закладом, вироблення і корегування управлінських рішень,

-          планування і прогнозуваннярозвитку закладу.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ

1.Створення Положення про моніторингякостіосвіти в закладі, щовизначаєцілі, завдання, напрями, об’єкти та періодичністьдосліджень, необхідних для реалізаціїстратегіїрозвитку закладу, виконання школою погодженихшкільноюспільнотоюзавданьщодопокращенняякостіосвітніхпослуг.

2.Розробка внутрішньогомоніторингуконкретноїділянкиосвітньогосередовища, передбаченихПоложенням, зокрема: умов, процесучирезультатівроботи закладу.

Положеннявизначає :

-          мету та завданнядослідження;

-          об’єкт дослідження;

-          формування вибірки;

-          терміни та процедуру дослідження;

-          підбір та підготовку координаторів дослідження;

-          визначення критеріїв оцінювання та показників(індикаторів), за якимизбиратиметьсяінформація;

-          визначенняметодівдослідження.

3.Підготовка інструментаріюдослідження, передбаченогоПоложенням, (вибір анкет, тестів, методик, карт спостережень, підготовкаінструктивно-методичнихматеріалів для координаторівдослідження, вибірстатистичних та математичнихметодівобробки та обчисленняодержанихрезультатівдослідження).

4.Проведення дослідження, передбаченогоосвітньоюпрограмою, проектом (заповнення анкет, виконаннятестів, проведенняспостережень за обраними методиками).

5.Збір та опрацюваннярезультатів (внесеннярезультатівдослідження в базу, обробка та аналізотриманихданих з використаннямматематичної статистики, описовогопояснення).

6.Аналіз та інтерпретаціярезультатіввнутрішкільногомоніторингу стану конкретноїділянкиосвітньогосередовища закладу (виявлення та оцінкапозитивних та негативнихфакторіввпливу; підготовка та представленнязвіту, якиймаєміститивисновки та рекомендації з метою прийняттяуправлінськихрішень, корекціїпрограм, планівроботишколи, роботиокремихучителів, батьківськогокомітету, учнівськогосамоврядуваннятощо).

7.Оприлюднення результатівмоніторингу та запровадженнярекомендаційу практику.

 

І. РЕКОМЕНДОВАНІ НАПРЯМИ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

А. Загальношкільнийрівень:

-          моніторингрівнянавченостіучніврізнихвіковихгруп;

-          моніторинг стану викладання предметів інваріантної складової навчального плану згідно графіку та річного плану роботи школи;

-          моніторинг впровадження освітніх інновацій.

Б. Локальний рівень:

-          моніторинг психологічної готовності першокласників до навчання в школі;

-          моніторингадаптаційнихпроцесівучнів 5 класу до умов навчанняосновнійшколі.

В. Індивідуальнийрівень;

-          моніторингпрофесійноїпедагогічноїкомпетентностівчителя(атестація).

 

ІІ. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ БАЗИ ДАНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.Загальнівідомості про навчальний заклад (дата заснування, форма власності, юридична адреса, телефон, електронна адреса, мованавчання, профільнавчання, відомості про атестацію).

2.Матеріально-технічна база (кількістьнавчальнихкабінетів, забезпеченнятехнічнимизасобаминавчання, забезпеченнякомп’ютерноютехнікою).

3.Кадровезабезпеченнянавчального закладу (кількісний склад педагогічнихпрацівників, освітньо-кваліфікаційнийрівень, розподіл завіком, склад вчителівзапедагогічним стажем, кваліфікаційнимикатегоріями, аналізрухукадрів, результатиатестаціїпедагогічнихкадрів).

4.Контингент учнів (мережа класів, віковий склад учнів, поглибленевивченняпредметів, розподілучнів за профілемнавчання, працевлаштуванняучнів 11 кл., рухучнів).

5.Результативністьосвітньогопроцесу (динаміканавчальнихдосягненьучнів в розрізікласів та предметів, результати ДПА в 4-х, 9-х, 11-х класах, динаміканагородженнявипускників 9-х та 11 класів, результатиучастіучнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах, спортивнихзмаганнях).

6.Методична робота, вдосконаленняпрофесійноїпедагогічноїмайстерностівчителя (аналізпідвищеннякваліфікаціїпедагогічнихкадрів, аналізучастіпедагогічнихпрацівників у методичнійроботі, участь педагогів у конференціях, семінарах, майстер-класах).

7.Охоронажиття та безпекажиттєдіяльності ( динамікатравмуваннядітейпід час освітньогопроцесу та в позаурочний час, стан травмуваннясередпедагогів).

8.Робота соціально-психологічноїслужби (дослідженняпсихологічноїготовностіпершокласників до навчання в школі; адаптаціяучнів 5 класу до навчання в основнійшколі).

9.Робота з батьками та громадськістю ( склад сімейучнів, соціальний статус).

 

ІХ.ЗВІТНІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВНУТРІШКІЛЬНОГОМОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ У ЗАКЛАДІ

1.Інформація про кадровезабезпечення закладу загальноїсередньоїосвіти (вересень).

2.Інформаціяпро контингент учнів (вересень).

3.Інформація про матеріально-технічну базу закладу загальноїсередньоїосвіти (вересень).

4.Інформація про рівеньнавченостіучнівшколи за результатами навчання у І, ІІ семестрі та за рік для учнівпочаткової, основної та старшоїшколи) (січень, червень).

5.Інформація про рівеньнавченостіучнівшколи за результатами навчання у І, ІІ семестрі та за рік в розрізінавчальнихпредметів (січень, червень).

6.Інформація про результатимоніторингупрофесійноїкомпетентностівчителя (січень-лютий).

7.Інформація про результатимоніторингувикладання предмету (предметів) інваріантноїскладовоїнавчального плану (відповідно до річного плану роботи школи).

8.Інформація про результатидержавноїпідсумковоїатестації в 4, 9 та 11 класах (червень).

9.Інформація про результатиучастіучнівшколи у Всеукраїнських, обласних, міськихолімпіадах, турнірах, конкурсах (грудень-квітень).

10.Інформація про результатиучастіучнів у ЗНО  (травень-червень).

11.Інформація про результатиучастіучнів у ЗНО за результатами щорічногоОфіційногозвіту УЦОЯО про проведеннязовнішньогонезалежногооцінюваннявипускниківзакладівзагальноїсередньоїосвіти (серпень).

 

Х. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

1.Модель моніторингуякостіосвіти у навчальномузакладісистемизагальноїосвіти.

2.ШкільнеПоложення про внутрішніймоніторинг (на основі типового Положення).

3.Інструкції про проведеннямоніторингу на підставіобранихкритеріїв та показниківоцінювання.

4.Формиінформаційнихбланків, видикомп’ютернихпрограм для внесення і обробкиданих.

 

ХІ. РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Моніторингрівнянавченостіучнів

Мета. Підвищеннярівнянавчальнихдосягненьучнів шляхом їхпостійноговимірювання, аналізурезультатів та цілеспрямованогокоригування.

Завданнямоніторингу:

-          дослідженняякостізнаньучнів та їхвідповідність Державному стандарту загальноїсередньоїосвіти;

-          виявлення та аналіз чинників, що впливають на рівень успішності учнів;

-          підтримка мотивації навчання;

-          виявлення обдарованих учнів, підтримка їх інтелектуального розвитку;

-          нагромадження даних для порівняльного аналізу діяльності учнів та класних колективів;

-          дотримання вчителями орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану;

-          прогнозування на основі отриманих даних тенденцій розвитку навчального закладу.

Прогнозованірезультати:

1. Отриманняоб’єктивноїінформації про якістьзнаньучнів з базовихдисциплін в навчальномузакладі в цілому, окремихкласів та кожного учня.

2. Коригуваннянавчальногопроцесу та йогонавчально-методичного забезпечення на основірезультатівдосліджень.

3. Упровадженнятестовихтехнологійпроведенняпідсумкового контролю знань у навчальномузакладі.

Об’єктмоніторингу: рівеньнавчальнихдосягненьучнів з предметівінваріантноїчастининавчального плану.

Предмет:динаміка зміни рівнів навченості на протязі кількох етапів моніторингових досліджень.

Напрямки моніторингу:

-          моніторингрезультативностінавчання;

-          предметниймоніторинг;

-          дослідженнярезультативностіучастіучнів у Всеукраїнських, обласних, районних, міськихолімпіадах, турнірах, конкурсах;

-          результатизовнішньогонезалежногооцінюванняучнів 11 класу.

Інструментаріймоніторингу :

-          діагностичніконтрольніроботи;

-          результатитематичного та підсумковогооцінювання;

-          статистичнадокументація;

-          спостереження;

-          анкетування;

-          кваліметричнітаблиці.

При визначеннінавчальнихдосягненьучніваналізовіпідлягають:

-          характеристика відповідіучня( елементарна, фрагментарна, неповна, логічна, доказова, обгрунтована, творча);

-          якість знань (правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність);

-          ступінь сформованості загальнонавчальних (навчально- організаційні, навчальноінтелектуальні, навчально- інформаційні, навчально-комунікативні) і предметних умінь та навичок;

-          рівень оволодіння розумовими операціями (вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки тощо);

-          ступінь самостійності учнів у навчальній діяльності; - досвід творчої діяльності (вміння виявляти та роз’язувати проблеми, формулювати гіпотези);

-          самостійністьоціночнихсуджень.

Вказанікомпонентипокладені в основу чотирьохрівнівнавчальнихдосягнень: початкового, середнього, достатнього і високого.

Відповідно до Критеріївоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів в системізагальноїсередньоїосвіти в загальнодидактичномупланіцірівнівизначаються за такими характеристиками :

І рівень – початковий (1–3 бали). Відповідьучня фрагментарна, характеризуєтьсяпочатковимиуявленнями про предмет вивчення. Вміннянесформовані, рівеньсамостійностінавчальноїдіяльностінизький.

ІІ рівень – середній( 4–6 балів). Знаннянеповні, поверхові. Ученьвідтворюєосновнийнавчальнийматеріал, але недостатньоосмислено, не вмієсамостійноаналізувати, робитивисновки. Здатнийрозв′язуватизавдання за зразком. Володієелементарнимивмінняминавчальноїдіяльності.

ІІІ рівень – достатній( 7–9 балів). Ученьзнаєістотніознаки понять, явищ, зв′язкиміж ними, а такожсамостійнозастосовуєзнання в стандартнихситуаціях, володієрозумовимиопераціями (аналізом, синтезом, абстрагуванням, узагальненнямтощо), вмієробитивисновки, виправлятидопущеніпомилки. Відповідьучняповна, правильна, логічна, обгрунтована, проте без елементіввласнихсуджень. Вінздатнийсамостійноздійснюватиосновнівидинавчальноїдіяльності.

ІV рівень - високий( 10–12 балів). Знанняучня є глибокими, міцними, системними; ученьвмієзастосовуватиїх для виконаннятворчихзавдань. Йогонавчальнадіяльністьпозначенавміннямсамостійнооцінюватинавчальніситуації, явища, факти, виявляти і відстоювативласнупозицію. Застосуванняцихкритеріївдозволяєоцінитинавчальнідосягненняучнів у виглядікількісногопоказника – кількостібалів за 12-бальною шкалою оцінювання. 

2021 Copyright Полтавський НВК №36 Rights Reserved